رکورد رائول که تا چند وقت دیگه زده میشه،فقط شما به اون تعداد بازی ها توجه کنید.